រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ជូនកម្មករ កម្មការី អ្នកវិនិយោគ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ជូនកម្មករ កម្មការី អ្នកវិនិយោគ និងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុង។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន ០៣ នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន ០៣ នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦០ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១០៤ នាក់

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦០ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១០៤ នាក់។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៥ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១២ នាក់

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៥ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១២ នាក់

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៧ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១២ នាក់ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៧ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១២ នាក់ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៣ឆ្នាំ និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧៦ឆាំ្ន ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នាថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីករណីស្លាប់បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៣ឆ្នាំ និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧៦ឆាំ្ន ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នាថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣១ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៤ នាក់ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣១ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៤ នាក់ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៨ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០១ នាក់ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៨ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០១ នាក់ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩៥ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៩ នាក់ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩៥ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៩ នាក់ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៥ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយ ចំនួន ០៣ នាក់ ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៨៥ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយ ចំនួន ០៣ នាក់ ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១